Darovací smlouvy

K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti obou smluvních stran
  • originály nebo ověřené kopie nabývacích titulů darujícího
  • list vlastnictví (může vyhotovit notářka)
  • pokud dochází k dělení pozemků (nebo zřízení věcného břemene) – geometrický plán, event. souhlas s dělením pozemků

Odměna notářky se řídí tímto ceníkem.