Notářské zápisy

Notářský zápis je veřejnou listinou, která je právní formou vůle účastníků daného právního úkonu.

Notář je povinen účastníky úkonu poučit a vysvětlit jim obsah i následky projevené vůle, která je v zápise zachycena. Notář musí ověřit totožnost účatníků úkonu platným úředním průkazem. Notářský zápis musí obsahovat údaje o tom, kdy a kde byl úkon učiněn, označení notáře, identifikaci osob, které jej učinily, obsah úkonu, údaj o tom, že byl obsah po přečtení účastníky schválen, podpisy účastníků a otisk úředního razítka a podpis notáře.

Notářské zápisy: